logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Zapory ghostwriting i guest authorship

Zapory ghostwriting i guest authorship:
Redakcja „Białostockich Studiów Prawniczych” dokłada wszelkiej staranności celem zapewnienia jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji oraz ich merytorycznym, finansowym i procentowym wkładzie. Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami naruszenia tej jawności są ghostwriting* i guest authorship*.
Celem przeciwdziałania powyższym nieetycznym zjawiskom Redakcja wymaga od Autorów stosowanego, pisemnego oświadczenia (zamieszczonego w wytycznych dla Autorów).
Redakcja wymaga także ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji (tj. informacji na temat tego, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), zastrzegając jednocześnie, że odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych danych ponosi Autor zgłaszający publikację.
Jednocześnie Redakcja BSP informuje, że przypadki ghostwriting oraz oraz guest authorship  będą demaskowane, a informacja o nich będzie przekazywana odpowiednim podmiotom, tj. instytucjom zatrudniającym Autora, instytucjom finansującym badania Autora, stowarzyszeniom naukowym i innym podmiotom, których zawiadomienie Redakcja uzna za stosowne.
 
* ghostwriting polega na braku ujawnienia jako Autora osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji lub przynajmniej wymienienia jej roli takiej osoby w powstaniu publikacji np. w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 
** guest authorship  polega na wskazaniu osoby jako Autora/Współautora publikacji, pomimo że jego udział w przygotowaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.