logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

O czasopiśmie

Cele i zakres tematyczny czasopisma

„Białostockie Studia Prawnicze” (BSP) są kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są w nich aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy, jak też praktycy z kraju i z zagranicy.

„Białostockie Studia Prawnicze” to jedno z wiodących polskich czasopism prawniczych o międzynarodowym profilu, indeksowane w bazach: Scopus, ERIH+ICI Journals Master ListNORWEGIAN REGISTER FOR SCIENTIFIC JOURNALS, SERIES AND PUBLISHERSCEJSHCEEOLANVURHeinOnline.

Wszystkie teksty publikowane w BSP są recenzowane. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe i glosy.

Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Odwiedź nas na Facebook’u

Warunki licencji Creative Commons

Wszystkie publikowane artykuły są ogólnodostępne i rozpowszechniane zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych

Deklaracja Open Access

BSP ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników,  w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów,  jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy Autora.

Wersją pierwotną czasopisma była wersja drukowana. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Polityka antyplagiatowa

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Similarity Check System. System zapewnienia, że ​​publikowane w czasopiśmie treści są oryginalne i godne zaufania. System pozwala na kompleksową kontrolę opracowań, mającą na celu wyeliminowanie potencjalnych plagiatów oraz zapewnienie wysokiego standardu i jakości przebiegu procesu redakcyjnego.

Liczba punktów na liście MNiSW

„Białostockie Studia Prawnicze” znajdują się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 140 punktów.

Bazy indeksujące Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”:
Repozytoria udostępniające Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
PBN – Polska Bibliografia Naukowa 
Repozytorium UwB
Czasopism„Białostockie Studia Prawnicze” otrzymało dofinansowanie na stworzenie strony internetowej BSP w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.​ Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych” finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
ISSN: 1689-7404
e-ISSN: 2719-9452
DOI: 10.15290/bsp

Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawca elektroniczny: De Gruyter