logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Regulamin etyki wydawniczej

Białostockie Studia Prawnicze zobowiązują się do przestrzegania norm etycznych publikacji naukowych i podejmują wszelkie możliwe działania przeciwko nadużyciom wydawniczym. Wszystkie artykuły nadesłane do publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych” są recenzowane pod kątem autentyczności, kwestii etycznych i przydatności. Poniższe zasady są oparte na wytycznych COPE dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.

OBOWIĄZKI REDAKCJI:

 1. Decyzje dotyczące publikacji:

Redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, które artykuły przesłane do czasopisma powinny zostać opublikowane. Redaktor może kierować się polityką rady redakcyjnej czasopisma i ograniczać się takimi wymogami prawnymi, jakie będą wówczas obowiązywać w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu takiej decyzji redaktor może porozumiewać się z innymi redaktorami lub recenzentami.

 1. Fair play:

Redaktor ma obowiązek oceny opracowań pod kątem ich zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autorów.

 1. Poufność:

Redaktor naczelny oraz pozostali członkowie redakcji nie mogą ujawniać żadnych informacji o przesłanym opracowaniu nikomu poza autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcji i wydawcą, stosownie do zaistniałej sytuacji.

 1. Konflikty interesów:

Niepublikowane materiały zaprezentowane w nadesłanym opracowaniu nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach redaktora bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW:

 1. Wkład w decyzje redakcyjne:

Recenzja ma na celu pomoc redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a autorowi może również pomóc autorowi w ulepszaniu artykułu.

 1. Szybkość:

Każdy wybrany recenzent, który stwierdzi, że nie jest w stanie odnieść się merytorycznie do badań przedstawionych w opracowaniu lub wie, że jego szybka recenzja będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora i wycofać się z procesu recenzji.

 1. Poufność:

Wszelkie opracowania otrzymane do recenzji należy traktować jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać innym osobom ani omawiać z nimi, chyba że jest to dozwolone przez wydawcę.

 1. Standardy obiektywności:

Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy w sposób zrozumiały oraz przedstawiać do nich uzasadnienie.

 1. Potwierdzenie źródeł:

Recenzenci powinni wskazać odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów. Każde stwierdzenie, że obserwacja, twierdzenie lub argument zostały zaprezentowane w nauce już wcześniej, powinno być opatrzone odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub nakładanie się recenzowanego artykułu z każdym innym opublikowanym artykułem, o którym posiada wiedzę.

 1. Konflikty interesów:

Informacje lub pomysły, o których recenzent uzyskał wiedzę w trakcie oceny opracowania muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się recenzji opracowań, co do których zachodzi konflikt interesów wynikający z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych relacji lub powiązań z jakimikolwiek autorami, firmami lub instytucjami związanymi z publikacją.

OBOWIĄZKI AUTORÓW:

 1. Standardy sprawozdawczości:

Autorzy artykułów naukowych powinni przedstawić rzetelny opis wykonanej pracy oraz obiektywne omówienie jej znaczenia. Dane z przeprowadzonych badań powinny być dokładnie przedstawione w artykule. Artykuł powinien zawierać odpowiednio dużo szczegółów i odniesień do literatury, aby umożliwić innym zacytowanie pracy. Celowe lub świadome niedokładności w prezentacji przeprowadzonych badań stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

 1. Udostępnianie i przechowywanie danych:

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie redakcji danych źródłowych z przeprowadzonych w związku z przygotowaniem artykułu badań  i powinni być przygotowani do zapewnienia publicznego dostępu do takich danych, jeśli jest to wykonalne, a w każdym przypadku powinni być przygotowani do zachowania takich danych przez rozsądny czas po publikacji.

 1. Oryginalność opracowania i plagiat:

Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali prace innych osób, że zostały one odpowiednio zacytowane.

 1. Autoplagiat:

Autor nie powinien publikować opracowań dotyczących tych samych badań w więcej niż jednym czasopiśmie lub monografii. Przesyłanie tego samego opracowania do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

 1. Potwierdzenie źródeł:

Fragmenty cudzych prac powinny być oznaczone stosownym przypisem. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na treść zgłaszanego opracowania.

 1. Autorstwo pracy:

Autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację przedstawionych w opracowaniu badań. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni zostać wymienieni jako współautorzy. Jeśli są inne osoby, które brały udział w pewnych merytorycznych aspektach projektu badawczego, powinny zostać uznane lub wymienione jako współpracownicy. Autorzy zgłaszający opracowanie powinni upewnić się, że w artykule są uwzględnieni wszyscy rzeczywiści współautorzy i nie ma wskazanych współautorów, którzy nie wnieśli wkładu do opracowania. Autorzy zgłaszający opracowanie powinni upewnić się, że wszyscy współautorzy zapoznali się z ostateczną wersją pracy i zaakceptowali ją oraz wyrazili zgodę na jej przesłanie do publikacji.

 1. Konflikt interesów:

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swojej pracy wszelkie finansowe lub inne istotne konflikty interesów, które mogą zostać zinterpretowane jako mające wpływ na wyniki lub interpretację ich opracowania. Należy ujawnić wszystkie źródła finansowania projektu.

 1. Znaczące błędy w publikowanych pracach:

Gdy autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość we własnej opublikowanej pracy, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia artykułu.