logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Informacje dla autorów

Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty za zgłoszenie tekstu do publikacji, przeprowadzenie procesu redakcyjnego oraz zatwierdzenie tekstu i jego publikację.

Teksty do druku należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Editorial Manager.

Objętość artykułu wraz z przypisami i bibliografią powinna liczyć nie mniej niż 20 tys. i nie więcej niż 40 tys. znaków (ze spacjami).

Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych. Do Redakcji należy przesłać ostateczną wersję artykułu.

Autor jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących w BSP wymogów redakcyjnych i edytorskich.

Autorzy publikujący w czasopiśmie „Białostockie Studia Prawnicze” zachowują wszelkie prawa autorskie. Jednocześnie udzielają Wydziałowi Prawa Uniwersytetu w Białymstoku licencji na warunkach licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych”
Wzór umowy licencyjnej

Ponadto każdy autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o tym, że nadesłane opracowanie nie było wcześniej opublikowane i zostało przekazane wyłącznie do „Białostockich Studiów Prawniczych”.

Każdy autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że w odniesieniu do nadesłanego do publikacji opracowania nie zachodzi naruszenie zasad etyki wydawniczej w postaci ghostwriting (autorzy widma) oraz guest authorship (autorstwo gościnne).

Wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę, tę każdy z autorów powinien wyrazić oddzielnie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie woli w tym zakresie, powinno być skierowane do redaktora naczelnego czasopisma. Autorzy mają obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany autorstwa opracowania.

Redakcja czasopisma nie odpowiada za treść złożonych przez autorów oświadczeń.

Zasady recenzowania artykułów nadesłanych do „Białostockich Studiów Prawniczych”:

    1. Redakcja BSP dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi i edytorskimi.

–     są afiliowani w innej jednostce niż Autor artykułu;

–     nie są członkami Redakcji BSP;

–    posiadają co najmniej stopień doktora i uznany dorobek naukowy gwarantujący odpowiedni poziom recenzji.

    1. Artykuły, które nie spełniają kryteriów artykułu naukowego, nie będą przyjmowane do publikacji. Artykułem o charakterze naukowym jest artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona Autorów, metodologię badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski wraz z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię).

– wkład artykułu w rozwój nauki;

– znaczący charakter badań i/lub szczególna znajomość materii bazująca na osobistym doświadczeniu;

– struktura artykułu (układ treści, wskazanie tezy/tez, konsekwentna analiza zmierzająca do jej/ich weryfikacji);

– styl, język;

– rezultaty badań i wnioski.

    1. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją co do:

– dopuszczenia artykułu do publikacji bez poprawek,

– dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych przez Recenzenta poprawek,

– dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu istotnych zmian i poprawek zasugerowanych przez Recenzenta oraz ponownym przejściu procesu recenzyjnego,

– bądź też odrzucenia artykułu.

Formularz recenzji

  1. Recenzenci traktują udostępnione im artykuły z poszanowaniem zasady poufności i nie wykorzystują informacji uzyskanych przy tej okazji przed opublikowaniem artykułu.