logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 23 nr 1

Pobierz cały numer

 

Artykuły:

Antoni Bojańczyk, Adam Górski, Marcin Klonowski
„Orzekanie w granicach środka odwoławczego” w kwestii prawidłowej wykładni przepisu art. 433 § 1 kpk.

Paweł Czarnecki
Zakres przedmiotowy i podmiotowy zażalenia w polskim procesie karnym

Maciej Fingas
O konieczności poszerzenia zakresu kontroli zażaleniowej nad niektórymi decyzjami dotyczącymi praw oskarżonego – wybrane problemy implementacji unijnych dyrektyw w polskim procesie karnym

Jacek Kosonoga
Nienależyta obsada sądu jako przesłanka uchylenia orzeczenia

Cezary Kulesza
Postępowanie apelacyjne w procesie rosyjskim po nowelizacji z 2013 r.

Marek Kulik
Z problematyki zakazu reformationis in peius”

Adrianna Niegierewicz
Kontrola odwoławcza nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji jako gwarancja zasady prawdy materialnej

Barbara Nita-Światłowska, Andrzej Światłowski
Ograniczenia orzekania reformatoryjnego sądu odwoławczego w postępowaniu karnym (rozważania z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej)

Maria Rogacka-Rzewnicka
O wyższości apelacji nad rewizją. Rozważania o modelach postępowania odwoławczego w systemie prawa kontynentalnego w aspekcie historyczno-komparatystycznym

Andrzej Sakowicz
Zakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego

Dariusz Świecki
Granice kontroli odwoławczej

Sebastian Zieliński
Dopuszczalność kasacji w sprawach o wykroczenia skarbowe

Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego

Konrad Szczęsny
Zaskarżalność wyroków wydanych w ramach porozumień procesowych – wybrane aspekty

 

Glosy:

Józef Doellinger
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 9 marca 2017 r., II SAB/Ke 74/16

Katarzyna Wiktorzak
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., III KK 394/15

Monika Puławska, Daria Żmudzin
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2016 r., II KK 304/15

Anna Gadomska-Radel
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2016 r., V KK 2/16

 

Recenzje:

Andrzej Sakowicz
Elżbieta Hryniewicz-Lach, Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu

 

Noty o autorach