logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 22 nr 4

Pobierz cały numer

 

Artykuły:

Mariusz Załucki
Kierunek zmian przepisów o formie testamentu w dobie nowych technologii na przykładzie Szwajcarii

Anetta Breczko, Marta Andruszkiewicz
Prawo spadkowe w obliczu postępu technologicznego (nowe wyzwania w XXI wieku)

Jerzy Bieluk
Zarządca sukcesyjny – nowa instytucja w polskim prawie spadkowym

Krzysztof Kozłowski
Prawo dziedziczenia w świetle postanowień Konstytucji RP – zarys instytucji

Paweł Dzienis
Wpływ przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza na przebieg egzekucji sądowej

Katarzyna Leśkiewicz
Z problematyki stosowania przepisów regulujących „dyspozycję wkładem na wypadek śmierci”

Konrad Marciniuk
Dziedziczenie gospodarstw rolnych a zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dokonane w kwietniu 2016 r.

Katarzyna Czerwińska-Koral
Sądowy dział spadku jako nabycie nieruchomości rolnej – wybrane aspekty praktyczne

Izabela Hasińska
Trwałość składu osobowego spółki cywilnej a wejście do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika

Magdalena Janssen
Zachowek w prawie polskim – rozważania de lege ferenda

Wojciech Bańczyk
Granice uwzględniania woli testatora z zaburzeniami psychicznymi w polskim prawie spadkowym

Iwona Rauch
Wykonawca testamentu – zagadnienia materialnoprawne, proceduralne i praktyczne

Piotr Sobański
Uwagi na temat zaliczenia darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową

Anna Fiodorova
Cross-Border Mediation and Small and Medium Enterprises

Bernhard Kitous
Mediation Using Verbal Matrix Analysis? The Case of the Water Framework Directive (WFD) in Normandy

Vytautas Nekrošius
Arbitration vs. Mediation – The Lithuanian Situation

Arkadiusz Bieliński
The Right to Have a Matter Adjudicated by a Court and Alternative Dispute Resolution – Selected Issues

Aneta Kaftańska, Natalia Rogowska
Shape of Mediation Procedures for the Amendment of the Civil Code of Conduct – an Attempt to Assess Some Changes from the Perspective of Judges

Anna Piszcz
Well Begun is Half Done: Amendments to the Polish Legal Framework for Consensual Dispute Resolution Needed After Antitrust Damages Directive (2014/104/EU)

Belén Hernández Moura

Mediation: What is Necessary to Achieve its Success in Spain?

Alexandra Habriyanchik
Concerning Highlights of Mediation Agreements Execution in Belarus

Irena Kirvel
Notaries as Mediators in the Republic of Belarus

 

Glosy:

Martyna Komarowska
Dopuszczalność umowy zrzeczenia się zachowku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. (III CZP 110/16)

 

Recenzje:

Adam Doliwa
M. Rzewuski, Transmisja spadku

Juraj Brozović
L. Ervo, A. Nylund (eds.), Current Trends in Preparatory Proceedingsa Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries

 

Noty o autorach

Lista recenzentów artykułów nadesłanych do „Białostockich Studiów Prawniczych” w 2017 r.