logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 20/B

Pobierz cały numer

Artykuły:

Anetta Breczko, Alina Miruć Uniwersytet w Białymstoku
Totalizujące praktyki we współczesnych demokracjach (aspekty filozoficzne i teoretycznoprawne)

Maciej Perkowski Uniwersytet w Białymstoku
Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej, czyli współpraca zagraniczna polskich regionów a polityka zagraniczna państwa

Robert Radek Uniwersytet Śląski w Katowicach
Skuteczność legislacyjna gabinetów mniejszościowych (wybrane aspekty)

Ryszard Skarzyński Uniwersytet w Białymstoku
Od suwerenności do władzy politycznej

Bartosz Szczurowski Uniwersytet Jagielloński
Sposoby uregulowania kwestii zastępstwa głowy państwa w razie opróżnienia urzędu lub przejściowej niemożności jego sprawowania we współczesnych republikach. Rozwiązania „typowe” i „oryginalne”

Roman Andrzej Tokarczyk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Treści legitymizacji każdej władzy warunkiem akceptacji jej pozycji ustrojowej i wpływów 

Aneta Dawidowicz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej w świetle poglądów ideologów Stronnictwa Narodowego do 1939 roku

Agnieszka Dudzińska Instytut Studiów Politycznych PAN
„Maszynka do głosowania”. Legitymizowanie decyzji rządu jako główna funkcja parlamentu

Monika Kowalska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwarunkowania prawne w zakresie zastępstwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Maciej Pach Uniwersytet Jagielloński
Prawotwórcze kompetencje władzy wykonawczej w zakresie prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji RP z 1997 r. – stan obecny i postulaty de lege ferenda

Marcin Michał Wiszowaty Uniwersytet Gdański
Prezydencki lobbing. Regulacja prawna działalności lobbingowej w odniesieniu do Prezydenta RP. Teoria i praktyka

Iwona Wrońska Uniwersytet w Białymstoku
Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej w Polsce w aspekcie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane zagadnienia

Rafał Trzeciakowski Uniwersytet SWPS w Warszawie
Delimitacja zadań i kompetencji Rady Ministrów i Prezydenta RP oraz ich współdziałanie w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego

Maciej Aleksandrowicz Uniwersytet w Białymstoku
Władza wykonawcza w Szwajcarii. Perspektywa historyczna i współczesność

Izabela Kapsa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pozycja ustrojowa premiera Wielkiej Brytanii w świetle jego kompetencji i praktyki politycznej

Justyna Miecznikowska Uniwersytet Warszawski
The Europeanisation of the cooperation of the Federal Government and the parliament in the Republic of Austria – a political analysis

Andrzej Dubicki Uniwersytet Łódzki
Ewolucja polityczna prezydentury w Rumunii 

Krzysztof Prokop Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Funkcje Prezydenta Republiki Litewskiej w świetle Konstytucji z 1992 r.

Adam R. Bartnicki Uniwersytet w Białymstoku
Organizacja przestrzeni władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina – podobieństwa i różnice

Justyna Olędzka Uniwersytet w Białymstoku
Prezydent w systemie władzy wykonawczej Republiki Czeczenii

Grzegorz Kryszeń Uniwersytet w Białymstoku
Konstytucyjny model prezydentury w Republice Białoruś

Artur Olechno Uniwersytet w Białymstoku
Prawotwórcze formy działalności władzy wykonawczej na Ukrainie

Andrzej Pogłódek Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytucja Prezydenta Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

Krzysztof Fedorowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie politycznym Armenii

Jerzy Szukalski Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Ewolucja pozycji ustrojowej Prezydenta Uzbekistanu w latach 1990-2015

Małgorzata Podolak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pozycja ustrojowa prezydenta w państwach byłej Jugosławii

Karol Bieniek Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Ewolucja ustrojowa pozycji władzy wykonawczej w Republice Turcji

Stanisław Bożyk Uniwersytet w Białymstoku
Status ustrojowy władzy wykonawczej w Republice Argentyny

Joanna Składowska Uniwersytet Jagielloński
Pozycja ustrojowa Prezydenta Nikaragui w kontekście nowelizacji Konstytucji z 10 lutego 2014 r.

Anna Doliwa-Klepacka Uniwersytet w Białymstoku
Współpraca organów władzy wykonawczej w Polsce z FRONTEX-em w zakresie zarządzania i ochrony granicy zewnętrznej strefy Schengen

Tomasz Dubowski Uniwersytet w Białymstoku
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – na styku unijnej egzekutywy i działań zewnętrznych. Wybrane zagadnienia

Andrzej Jackiewicz Uniwersytet w Białymstoku
Uwagi na temat wpływu formy ustroju terytorialnego państwa na kształt władzy wykonawczej

Joanna Worona Uniwersytet w Białymstoku
Prace naczelnych organów administracji państwowej a cyberbezpieczeństwo Polski

Wojciech Zoń Uniwersytet w Białymstoku
Kompetencje władzy wykonawczej wobec Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z perspektywy Polski