logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 22 nr 3

Pobierz cały numer

 

Artykuły:

Krzysztof Pietrzykowski
Kilka uwag o charakterze prawnym powództw w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Mieczysław Goettel
Szczególne cechy obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci – zagadnienia wybrane

Magdalena Andrzejewska
Osobista styczność z dzieckiem w przypadku spraw o przysposobienie międzynarodowe jako narzędzie chroniące dobro dziecka

Magdalena Dragun, Sylwia Łazuk
Pochodzenie dziecka a exceptio plurium concumbentium jako jeden ze sposobów obalenia domniemania ojcostwa pozamałżeńskiego

Mariusz Załucki
Dylematy regulacji dziedziczenia ustawowego dzieci małżonka spadkodawcy (art. 9341 kc.)

Małgorzata Żukowska, Katarzyna Bagan-Kurluta
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego mieszkającego za granicą – teoretyczne studium przypadku

Paulina Czemiel, Katarzyna Siemion
Zasady dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez małoletniego spadkobiercę

Anetta Breczko
Tradycyjne paradygmaty prawa rodzinnego w dobie rewolucji biotechnologicznej

Grażyna B. Szczygieł
Regulacje kodeksu karnego wykonawczego dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności wobec nieletnich z perspektywy standardów międzynarodowych

Maciej Aleksandrowicz
Rodzina w systemie prawnym Szwajcarii. Kilka uwag o historii i rozwiązaniach współczesnych

Maria Cudowska
Child Custody in Minnesota and Poland. The Best Interest Factors – A Comparative Overview

 

Glosy:

Urszula Drozdowska
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 września 2012 r. (sygn. I ACa 723/12)

 

Recenzje:
Kinga Łuniewska
Tamara Zimna, Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

Walerian Sanetra
Aneta Giedrewicz-Niewińska, Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej