logo Wydziału Prawa

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

O czasopiśmie

Cele i zakres tematyczny czasopisma

„Białostockie Studia Prawnicze” (BSP) są kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są w nich aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy, jak też praktycy z kraju i z zagranicy.

Wszystkie teksty publikowane w BSP są recenzowane. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe i glosy.

Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

Warunki licencji Creative Commons

Wszystkie publikowane artykuły są ogólnodostępne i rozpowszechniane zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych

Deklaracja Open Access

BSP ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników,  w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów,  jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy Autora.

Wersją pierwotną czasopisma była wersja drukowana. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Liczba punktów na liście MNiSW

„Białostockie Studia Prawnicze” znajdują się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 100 punktów.

Bazy indeksujące Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”
ERIH PLUS
ICI Journals Master List
Ocena ICV (Index Copernicus Value) dla Białostockich Studiów Prawniczych za 2020 r. – 95.56
ARIANTA
CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek
ResearchGate
Social Science Research Network
Google Scholar
POL-index 
ANVUR
HeinOnline
NORWEGIAN REGISTER FOR SCIENTIFIC JOURNALS, SERIES AND PUBLISHERS
Repozytoria udostępniające Czasopismo Naukowe „Białostockie Studia Prawnicze”
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
PBN – Polska Bibliografia Naukowa 
Repozytorium UwB

Czasopism„Białostockie Studia Prawnicze” otrzymało dofinansowanie na stworzenie strony internetowej BSP w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.​

Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w „Białostockich Studiach Prawniczych” finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
ISSN: 1689-7404
e-ISSN: 2719-9452
DOI: 10.15290/bsp

Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawca elektroniczny: De Gruyter