logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 25 nr 2

Pobierz cały numer

Artykuły:

Beata Janiszewska
Ochrona poufności pacjenta z perspektywy prawa cywilnego

Maria Boratyńska
Obowiązek czy dobrowolność wyjawienia tajemnicy lekarskiej

Małgorzata Świderska
Zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych w związku z ujawnieniem tajemnicy

Ewa Plebanek
Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza

Rafał Kubiak
Karnoprawna ochrona danych medycznych

Joanna Haberko
Udzielanie informacji o stanie zdrowia dziecka a poszanowanie prawa do samostanowienia i prywatności małoletniego pacjenta

Kinga Bączyk-Rozwadowska
Dawstwo materiału genetycznego a rozwiązania polskiej ustawy o leczeniu niepłodności

Błażej Kmieciak
Tajemnica zawodowa seksuologa z perspektywy etycznych oraz prawnych dylematów: studium przypadku

Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Right to privacy and medical confi dentiality – some remarks in the light of ECHR case law

Katarzyna Bagan-Kurluta, Urszula Drozdowska
Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta w wybranych systemach civil i common law

Wiktoria Danilewicz-Prokorym
Tajemnica medyczna w prawie francuskim

Marina Sumbarova
Relevant issues of commission and carrying out of forensic psychiatric and forensic mental health assessment in the criminal procedure of Latvia

Katarzyna Konopka
Ochrona tajemnicy medycznej w e-zdrowiu

Joanna Zaremba
Tajemnica medyczna a RODO

Marta Jabłońska
Tajemnica medyczna a prawo osoby bliskiej do informacji medycznej – przyczynek do dyskusji

Aleksandra Cekała, Artur Nowak
Obowiązek udzielenia informacji prasie a tajemnica medyczna

Glosa:

Karolina Góralczyk
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 września 2015 r. (I ACa 679/15)

Recenzje:

Ewa Bagińska
Kinga Bączyk-Rozwadowska, Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Wydawnictwo TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2018, ss. 807

Noty o Autorach