logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 25 nr 1

Pobierz cały numer

Artykuły:

Wojciech Radkiewicz
Dopuszczalność zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o dzieło

Tomasz Bakalarz
Fikcja prawna uznania wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego za działalność twórczą

Aleksandra Bocheńska
Uprawnienia rektora w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela akademickiego

Izabela Florczak
(Nie)zależność doktoranta w kształtowaniu drogi badawczej na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Beata Rutkowska
Stosowanie art. 251 Kodeksu pracy w szkolnictwie wyższym

Anna Dubowik
Nowa regulacja stosunku pracy nauczycieli akademickich – zagadnienia sporne

Joanna Zaremba
Aksjologia prawa finansowego

Małgorzata Ofiarska
Pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego jako wartość dopełniająca prawną instytucję współdziałania w samorządzie terytorialnym

Zbigniew Ofiarski
Założenia polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej a ochrona ustroju pieniężnego jako wartości publicznej

Radosław Niwiński
Finansowanie publiczne infrastruktury sportowej a pomoc publiczna

Piotr Wojewski
Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania administracji
w świetle systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przez jednostki sektora finansów publicznych

Tinatin Zhorzholiani
Assessment of Corruption’s Impact on the Inflow of Foreign Direct Investment (in the Case of Georgia, Armenia and Azerbaijan)

Recenzje:

Monika Latos – Miłkowska
Piotr Grzebyk, Od rządów siły do rządów prawa. Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 272

Sławomir Redo
Halina Święczkowska, Language as the Mirror of World Order. On the 370th Anniversary of the Birth of G. W. Leibniz and 300th Anniversary of his Death, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, pp. 152

 

Noty o Autorach