logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 24 nr 4

Pobierz cały numer

Artykuły:

Marian Grzybowski
Kanclerz Sprawiedliwości w konstytucjonalizmie szwedzkim, finlandzkim i estońskim – wschodnio-bałtycka osobliwość czy oferta do rozważenia?

Anna Michalak
Konsekwencje uchwalenia the Fixed-term Parliaments Act 2011 dla brytyjskiej konstytucyjnej praktyki parlamentarnej

Łukasz Jakubiak
Francuski system rządów z perspektywy sześćdziesięciu lat stosowania Konstytucji V Republiki

Kamila Bezubik
Bundestag a parlamenty krajowe

Krzysztof Prokop
Rząd Federalny w Belgii (aspekty ustrojowe i administracyjne)

Monika Giżyńska
Instytucja Prezydenta Republiki Litewskiej

Katarzyna Szwed
Konstrukcja instytucji referendum ogólnokrajowego w estońskim systemie ustrojowym

Artur Olechno
Źródła demokratycznych zasad konstytucji Ukrainy

Aksana Chmyha
The Legal Grounds of Emergence and Termination of Mandates of Members of Parliaments of Belarus and Poland: Comparative Analysis

Stanisław Bożyk
Pozycja ustrojowa Knesetu w systemie konstytucyjnym współczesnego Izraela

Joanna Kowalewska
Konstytucyjne podstawy struktury władz federalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Igor Szpotakowski
Konstytucyjne ramy systemu rządów w Chińskiej Republice Ludowej

Andrzej Pogłódek
Legislatywa, egzekutywa i judykatywa w konstytucji Górskiego Karabachu z 20 lutego 2017 roku

Jerzy Szukalski
Ewolucja pozycji ustrojowej parlamentu Tadżykistanu w świetle reform konstytucyjnych w latach 1990-2016

Justyna Eska-Mikołajewska
Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa etnicznie podzielonego

Piotr Czeczot
Druga poprawka do Konstytucji USA. Próba wykładni

Piotr Uziębło
Zasada przedstawicielstwa we Wschodniej Republice Urugwaju

 

Glosa:

Andrzej Jackiewicz
Glosa do wyroku hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie STC 114/2017, dotyczącej ustawy Parlamentu Katalonii o referendum o samostanowieniu

 

Recenzja:

Stanisław Bożyk
Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, T. 1-3, Editorial La Ley, Buenos Aires 2010, ss. 3 152

 

Noty o Autorach

 

Lista recenzentów artykułów nadesłanych do „Białostockich Studiów Prawniczych” w 2019 r.